Az egység rendeltetése

 • Katonai erő alkalmazását igénylő esemény, nemzeti illetve nemzetközi válsághelyzet kezelésére bevetett csapatok manővereinek és harctevékenységeinek biztosításával összefüggő feladatok végrehajtása
 • A hajózó és repülőműszaki oktatás biztosítása, hadműveleti és gyakorló repülések, bel- és külföldi katonai és gazdasági célú légi szállítások végrehajtása
 • A katonai és katonai repülő hagyományok ápolása

Az alakulat fő feladatai

 • Készenlét fenntartása az alaprendeltetésből adódó feladatok végrehajtására
 • Képesség a készenlét fenntartásának és fokozásának, valamint a mozgósítás feladatainak szervezett végrehajtására
 • A repülő harckiképzés, a harci alkalmazásra történő felkészítés személyi és tárgyi feltételeinek kialakítása
 • Csapatok hadműveleteinek, műveleteinek légi támogatása
 • Harcászati légi-deszant feladatok ellátása
 • A fegyveres készenléti és készenléti szolgálatok ellátása
 • A légi kutatás-mentés ellátása Magyarország teljes területén és külön felkérésre a szomszédos országok területén
 • a repülőműszaki oktatás feltételeinek megteremtése, az oktatás keretében használt technikai eszközök, karbantartása állagmegóvása
 • Gyakorló repülések végrehajtása a hajózó és műszaki állomány szinten tartása érdekében
 • Szolnoki katonai repülőtér, Szandaszőlős, Gyöngyös-Pipis hegy katonai füves repülőtér és az Ittebei Kiss József Hadnagy Helikopter Bázis, valamint az utalt objektumok üzemeltetése, kijelölt létesítmények őrzés-védelme
 • A mindenkor érvényben lévő Logisztikai Utaltsági Rendben kijelölt szervezetek logisztikai támogatása
 • Részvétel a természeti csapások, az ipari, környezeti és légi katasztrófák következményeinek felszámolásában
 • Politikai és katonai felsővezetők légi szállítása
 • Szolnok Repüléstörténeti Kiállítóhely fenntartása, a kiállított technikai eszközök karbantartása
 • A „NATO hajózóképzés Kanadában” (a továbbiakban NFTC) programmal kapcsolatos feladatok végrehajtása
 • Repülőgép vezető jelöltek kiválogató képzése, át és továbbképzése
 • A személyi állomány felkészítése az alaprendeltetésből adódó feladatok készségszintű teljesítésére
 • Részvétel hazai és nemzetközi gyakorlatokon, azok támogatása biztosítása
 • A rendszeresített haditechnikai eszközök karbantartása, megóvása
 • Hatékony, célszerű gazdálkodás a rendelkezésre álló anyagi eszközökkel
 • A készenlét fenntartását és fokozását, a hadrafoghatóságot mindenkor biztosító fegyelem fenntartása
 • A bázis működéséhez szükséges jogi és gazdasági tevékenység végzése
 • Részvétel protokolláris feladatok teljesítésében
 • Helyőrségi feladatok ellátása
 • Előretolt repülésirányító feladatok ellátása (Joint Terminal Attack Controller, JTAC)
 • Előretolt repülésirányító képesség modulrendszerű biztosítása az MH konvencionális erői számára
 • Az MH állományába tartozó előretolt repülésirányítók valamint összhaderőnemi tűzmegfigyelők (Joint Fires Observer, JFO) jártasság fenntartásához szükséges időszakos vizsgák tervezése, szervezése, végrehajtása
 • Szövetséges erők felkérése alapján nemzetközi előretolt repülésirányítók valamint összhaderőnemi tűzmegfigyelők jártasság fenntartásához szükséges időszakos vizsgák végrehajtása
 • Időszakos NATO/USA bizottsági ellenőrzések fogadásával, egyben az MH szintű képesség kettős akkreditációjának meghosszabbításával kapcsolatos feladatok végrehajtása
 • Speciális ejtőernyős kiképzési feladatok végrehajtása
 • Az MH ejtőernyős szakbeosztású katonáinak az ejtőernyős alapképzése és vizsgáztatása
 • Ejtőernyős továbbképzések, évenkénti ismeretfelújító foglalkozások levezetése és vizsgáztatás végrehajtása az MH ejtőernyős állománya részére
 • Az NFTC programmal kapcsolatos ejtőernyős kiképzés és vizsgáztatás lebonyolítása
 • Az MH ejtőernyős állománya szakszolgálati feladatok ellátására történő felkészítése
 • Az MH ejtőernyős alegységeinek ejtőernyős szakszemélyzet biztosítása a gyakorló ugrások végrehajtásához
 • Az MH-nál rendszeresített ejtőernyős szakanyagok karbantartása, javítása
 • Végrehajtja az ejtőernyők légialkalmassági vizsgálatát illetve a pilóta mentőernyők és tartalék ejtőernyők időszakos áthajtását
 • A Hvt. 36. (2) bekezdés e) pontja szerint közreműködés az állami közfoglalkoztatás feladatainak végrehajtásában
 • Ár- és belvízvédelemmel összefüggő feladatok ellátása
 • A Műveleti Tapasztalat Feldolgozó Rendszer (továbbiakban TFR) és az Operatív Belső Kontrollal (a továbbiakban OBK) kapcsolatos feladatok ellátása
 • Az egyedi beosztásokra vonatkozó feladatokat, hatásköröket, felelősséget és a tevékenységi rendet a munkaköri leírások rögzítik

Készenléti szolgálatok

 • Nemzeti légvédelmi készenléti szolgálat
 • Légi szállítású készenléti szakasz szolgálat
 • Légi sugárfelderítő készenléti szolgálat
 • Légi kutató-mentő készenléti szolgálat
 • „Közös Akarat” határvédelmi készenléti feladat

Az MH Kiss József 86. Helikopterdandár rövid története

Szolnok stratégiai, katonaföldrajzi helyzetéből adódóan történelme során mindig fontos katonai események színtere volt. repülőterét 1939-ben adták át. A szandaszőlősi bázison az 1940-es évek elejétől folyamatosan állomásoznak repülők. A második világháború során német majd szovjet egységek is települtek itt. 1961-től a hazai repülő és műszaki tisztképzés bázisává vált, 1964-ben itt alakult meg a Repülőhajózó Kiképző Ezred, majd 1971-től a Felderítő Repülő Ezred kezdte meg működését.

1984 májusában Mi-8-as helikopterek és An-26-os szállítórepülőgépek diszlokáltak Szolnokra, mely eszközökkel megalakult a 89. Vegyes Szállítórepülő Ezred. Az eszközök később Mi-2-es könnyű helikopterekkel és a hajózó kiképzést biztosító JAK-52-es repülőgépekkel egészültek ki.

2004 májusában új alakulat alapításáról döntöttek, így október 1-jei hatállyal a szentkirályszabadjai MH 87. Bakony Harcihelikopter Ezred és az MH 89. Szolnok Vegyes Szállítórepülő Ezred jogutódjaként megalakult az MH 86. Szolnok Helikopter Ezred. Szolnok Megyei Jogú Város kezdeményezésére az új ezred címerébe beleépült a város címere. A HM Honvéd Vezérkar főnökének 14/2005. számú parancsának megfelelően a bázis neve 2005 májusától az első világháború legeredményesebb magyar vadászpilótájának tiszteletére Ittebei Kiss József hadnagy Helikopter Bázis lett. Honvédelmi miniszteri határozattal 2007. március 1-jei hatállyal az ezred megszüntetésével, annak jogutódjaként jött létre az MH 86. Szolnok Helikopter Bázis. A bázis fő fejlődési irányvonala az alapfeladatok végrehajtása mellett, a NATO követelmények teljesítése, amely az újonnan megalakított szervezet felépítésében és a kiképzési feladatok végrehajtásában realizálódik.

Az alakulatnál rendszeresített repülőeszközök típusai:

 • Mi-8
 • Mi-17/N
 • Mi-24/V/P
 • AS-350B
 • Zlin/-242L/-143 LSi
 • H145M

Szervezeti felépítés

A Helikopterdandár szervezeti egységei

 • A vezető szervek
  • Parancsnokság
  • Törzs
   • Felderítő Főnökség
   • Hadműveleti Főnökség
   • Híradó és Informatikai Főnökség
   • Kiképzési főnökség
   • Repülő Műveleti Főnökség
   • Ügyviteli Részleg
  • Logisztikai Főnökség
  • Személyügyi Főnökség
  • Jogi és Igazgatási Főnökség
  • Repülésbiztonsági Főnökség
  • Repülő Felkészítési Főnökség
  • Biztonságtechnikai alosztály
  • Kommunikációs és Protokoll alosztály
  • Helyőrségi Komendáns Hivatal
  • Gazdálkodás Támogató és Pénzügyi Ellátó Referatúra
 • A végrehajtó alegységek
  • Harcihelikopter Zászlóalj
  • Szállítóhelikopter Zászlóalj
  • Vegyes Kiképző Repülőszázad
 • A logisztikai alegységek
  • Repülőműszaki Zászlóalj
  • Logisztikai Zászlóalj
 • A biztosító alegységek
  • Hadműveleti Központ
  • Előretolt Repülésirányító Csoport
  • Speciális Ejtőernyős Kiképző Csoport
  • Művelettámogató Zászlóalj
  • Repülőműszaki Oktatásbiztosító Központ
  • Zenekar
 • Az egészségügyi központ
 • Határozott időben foglalkoztatható állomány

Parancsnoki állomány

Dr. Bali Tamás ezredes, parancsnok
Rolkó Zoltán ezredes, parancsnokhelyettes
Simon Zsolt ezredes, parancsnokhelyettes
Réz Levente alezredes, törzsfőnök
Budavári Ádám törzszászlós, vezénylőzászlós

A tájékoztatásért felelős személy

Zölei Anita főhadnagy
Telefon: +36-30/638-3974
HM-telefon
: 02-43/7184
Fax: (+36)-56/505-177

MH Kiss József 86. Helikopterdandár

Cím: 5008 Szolnok, Kilián út 1.
Telefon: 06-56/505-100
HM-fax: 02-43/72-77
E-mail: mh86@mil.hu

Szolnoki Honvéd Sportegyesület: www.szhse.hu

Légi Huszárok SzolNok

vagy akár:

Az MH Kiss József 86. Helikopterdandár repterének ICAO kódja. Az ICAO az ENSZ repüléssel foglalkozó szerve.

Támogatóink


Tárhely és domain szolgáltatónk:

Domain-Tárhely.net.

Az LHSN.HU weboldal és szerkesztősége politikai irányzatoktól, nézetektől elhatárolódik, azoknak anyagi támogatást nem nyújt és azoktól támogatást nem kap és nem fogad el. A megosztott tartalmak kizárólagosan valóságtartalmuk alapján kerülnek fel oldalunkra, tekintet nélkül a forrás politikai elhatárolódásától.